Antwoord op uw vragen over werk en recht

Marieke Sanders en Chantall Sellmeijer hebben jarenlange ervaring als arbeidsrecht advocaten.

Bouwt een werknemer vakantiedagen op tijdens ziekte?

Vakantiedagen tijdens ziekte

Ja, sinds 1 januari 2012 maken alle werknemers (ziek en gezond) aanspraak op vier maal de volledige arbeidsduur per week; bij een volledig dienstverband dus 4 x 5=20 dagen per jaar. Voor 1 januari 2012 bouwden zieke werknemers alleen vakantiedagen op gedurende de laatste 6 maanden van hun arbeidsongeschiktheid. Dat is dus veranderd. De achterliggende idee is dat zieke werknemers moeten re-integreren. Indien zij gedurende die re-integratie vakantie willen genieten, zullen zij daarvoor vakantiedagen moeten opnemen.

Kan de werkgever ziektedagen van een werknemer eenzijdig aanmerken als vakantiedagen?

Nee, eenzijdig niet. De werkgever kan wel in een voorkomend geval met de werknemer overeenkomen dat een ziektedag als vakantiedag wordt aangemerkt. Met dien verstande dat de werknemer ten minste recht houdt op het wettelijk minimum vakantiedagen, kortom: Alleen bovenwettelijke vakantiedagen kunnen worden verrekend (artikel 7:636 BW). “In een voorkomend geval” betekent dat bedoelde gebeurtenis zich voordoet of heeft voorgedaan.
Daarnaast kan de werkgever vooraf schriftelijk met de werknemer overeenkomen dat ziektedagen als vakantiedagen zullen worden aangemerkt. Ook hierbij geldt dat alleen de bovenwettelijke vakantiedagen voor verrekening in aanmerking komen (artikel 7:637 BW). In tegenstelling tot artikel 7:636 BW gaat het hier om de bovenwettelijke vakantiedagen van het betreffende jaar. Verrekening van gespaarde vakantiedagen is derhalve niet mogelijk.

Hoe worden vakantiedagen vastgesteld?

Allereerst bepaalt artikel 7:638 BW dat de werknemer ieder jaar in de gelegenheid gesteld moet worden het minimum aantal vakantiedagen op te nemen (vanwege de recuperatiefunctie). Verder wordt bepaald dat vakantiedagen kunnen worden vastgesteld op een wijze zoals vastgesteld bij schriftelijke overeenkomst, cao of de wet.
Is het voor een onderneming van belang dat de werknemers in een bepaalde periode vakantie opnemen, dan doet de werkgever er verstandig aan daarover schriftelijke afspraken te maken. Ontbreken dergelijke afspraken en is in de vaststelling niet voorzien bij CAO, dan moet de werkgever zich bij de vaststelling van de vakantie richten naar de wensen van de werknemer. Vaststelling in afwijking van de wensen is op grond van artikel 7:638 BW slechts toegestaan, indien gewichtige redenen zich tegen goedkeuring daarvan verzetten.

Kortom, de wettelijke regel is:

1. De werknemer laat zijn wensen voor het opnemen van vakantie aan de werkgever weten. Dit kan schriftelijk, maar het is geen vereiste. Maar let op: indien hij dit wel schriftelijk doet, dan dient de werkgever binnen 2 weken schriftelijk te reageren. Laat de werkgever dit na, dan wordt de vakantie vastgesteld overeenkomstig de wensen van de werknemer!

2. De werkgever zal bekijken of er gewichtige redenen zijn die zich tegen het verzoek van de werknemer verzetten. Van een gewichtige reden is sprake wanneer het inwilligen van een verzoek om vakantie tot een ernstige verstoring van de bedrijfsvoering leidt.

3. Wanneer er geen gewichtige redenen zijn, stelt de werkgever de vakantie vast in overeenstemming met de wensen van de werknemer.

Wanneer er wel gewichtige redenen zijn, moet de werkgever zich houden aan een paar regels bij de vaststelling van de vakantie:
a. De vaststelling van de vakantie moet zo plaatsvinden dat de werknemer, als hij dat wil, twee opeenvolgende weken vakantie heeft of tweemaal een week, voor zover hij over voldoende vakantiedagen beschikt.
b. De werkgever moet de vakantie tijdig vaststellen, zodat de werknemer alle gelegenheid heeft om voorbereidingen voor de besteding van de vakantie te treffen.

 

Download e-book: ontslagrecht, relatiebeding, arbeidsconflict, etc.

Tags: , , ,

Categorie: Vakantie, Ziekte