Antwoord op uw vragen over werk en recht

Marieke Sanders en Chantall Sellmeijer hebben jarenlange ervaring als arbeidsrecht advocaten.

Wat komt er allemaal kijken bij een collectief ontslag?

Wanneer is er sprake van een collectief ontslag?

In beginsel is sprake van een collectief ontslag wanneer een groep werknemers in een onderneming vanwege bedrijfseconomische of organisatorische omstandigheden tegelijk of binnen een relatief korte periode wordt ontslagen.

Op grond van de Wet Melding Collectief Ontslag (hierna: WMCO) is er pas sprake van een collectief ontslag als een werkgever binnen een tijdvak van drie maanden ten minste twintig werknemers binnen één werkgebied van het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI, vanaf 1-1-2009 het UWV WERK bedrijf geheten) ontslaat. Bij vraag 4 wordt nader ingegaan op de werkgebieden.

Wat is het doel van de WMCO?

Het doel van de WMCO is te bewerkstelligen dat werkgever, werk-nemersverenigingen en overheid voorgenomen ontslagen zoveel mogelijk trachten te beperken en indien ontslagen aan de orde zijn overleg bevorderen over de voorwaarden daarbij. Het belang van de werkgever moet daarbij niet uit het oog worden verloren.

Welke procedure moet in het kader van de WMCO worden gevolgd?

Als de WMCO van toepassing is, dan moet de werkgever een voorgenomen collectief ontslag schriftelijk melden aan de belanghebbende verenigingen van werknemers (vakbonden) en aan de functionaris juridische zaken van het UWV WERKbedrijf. Onder een belanghebbende vereniging van werknemers wordt verstaan:

  • Een vereniging van werknemers die in de onderneming werkzame personen onder haar leden telt;
  • Op grond van haar statuten ten doel heeft de belangen van haar leden als werknemers te behartigen;
  • Als zodanig in de betrokken onderneming of bedrijfstak werkzaam is, en;
  • Tenminste 2 jaren in het bezit is van rechtspersoonlijkheid en ook als zodanig aan de werkgever bekend is. Deze bekendheid wordt verondersteld, indien de vereniging van werknemers schriftelijk heeft te kennen gegeven dat zij prijs stelt op meldingen van voornemens als bedoeld in de WMCO.

Als de onderneming van de werkgever een ondernemingsraad heeft, dan moet de werkgever deze daarnaast in geval van een collectief ontslag om advies vragen. Het advies moet tijdig worden gevraagd; aangezien het verzochte advies van wezenlijke invloed moet kunnen zijn op het te nemen besluit.

Geldt het anciënniteitbeginsel in geval van een collectief ontslag?

Nee. Vanaf 1 maart 2006 is voor alle ontslagaanvragen wegens bedrijfs-economische of organisatorische redenen toepassing van het afspiegelingsbeginsel verplicht voor het bepalen van de ontslagvolgorde. Het anciënniteitbeginsel (ook wel ‘last in, first out-principe’ genoemd) dient daarmee niet langer als uitgangspunt.

Download e-book: ontslagrecht, relatiebeding, arbeidsconflict, etc.

Tags: , ,

Categorie: Collectief Ontslag, Ontslag